Hakkımızda

Tüzük

GİRİŞ

Bu belge, Türk Milli Eğitimi'nin hedefleri doğrultusunda hizmet veren ve akademik başarılarını sürekli olarak yükseltmeye çalışan özel okulların aynı zamanda birer ticari kuruluş olarak ekonomik yapılarını korumalarına ve birbirleri ile iyi ilişkiler kurmalarına olanak sağlayacak genel ilkeleri özetler.

Bu belge gücünü, gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların yüceliği inancı, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.

Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği üyeleri kendileri ve kuruluşları ile topluma, öğrencilerine,  velilerine, çalışanlara ve diğer kurumlara karşı tüm eylem ve işlemlerinde iş ahlakı genel ilkelerine uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesine çalışır.

 

AMAÇLAR

1.    Özel okulların, Türk Milli Eğitimi'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda daha iyi hizmet vermelerine katkıda bulunmak,
2.    Özel Okullar arasında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip, gelişmesine yardımcı olmak.
3.    İş Ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek,
4.    Özel Okullar arasında iş ahlakı ilkelerine uyulmasının sektörün tümünün gelişmesine olanak sağlayacağı ve kamuoyunda özel okulculuğun tümüne duyulan güvenin artacağı bilincinin yerleştirilmesi.

 

GENEL İLKELER

 

A.    DÜRÜSTLÜK
Özel Okullar, onurlu ve dürüst davranış kuralları çerçevesinde birbirleri ile sevgi, saygı ve işbırliği içinde olurlar.
Özel Okullar gerek verdikleri eğitim ve öğretim gerekse ticari ve mali  konularda  kendileri  ya  da  diğer durumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yapmazlar, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.
Özel Okulculuk sektörünün  veya  kurumların  zarar  görmemesi  için  gizli  tutulması gereken  hiçbir  bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar.
Özel Okullar verdikleri  hizmetin  sorumluluğunu  taşırlar.  Verilen hizmetin kullanılması  esnasında doğan zararların giderilmesi  için gereken yapılır.

 

B.    HUKUKA SAYGI

Özel Okullar tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda;
Yasaların öngördüğü tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
Yasaları ve dürüstlük ilkelerini saptırarak  haksız rekabet doğuracak  çalışmalar  içine girmezler.

 

C.    ÇALIŞMA ORTAMI, ÇALIŞANLAR,  ÖĞRETMEN ALIMLARI

1.    Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama,kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel  ilkelerine uyarlar.
2.    Öğretmen görevlendirmeleri 5580 Sayılı Özel Öğretim kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Iş Kanunu hükümlerine göre yapılır. 3. Aynı öğretim yılı  için  iki  kurumla  birden  yasal sözleşme yapan çalışanlar  hakkında hukuki yollara başvurulur.
3.    Çalışanların tüm yasal haklarını tam olarak ve zamanında verirler,
4.    Özel okullarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarıyla  birlikte Özel Okullar  İlkelerine aykın davranışta bulunmazlar.

 

D.    ÖĞRENCI ALIMLARI

1.    Okullar ilan ettikleri ücretlere ve kurum yönetmeliklerine  uygun öğrenci  kayıt ve kabulü yaparlar.
2.    Kurumlar bir sonraki öğrelim yılı için ara sınıflarına nakil alabilecekleri öğrenci sayılarını ve belirlenen kontenjandan fazla başvuru olduğu taktirde sıralama sınavlarını yapacakları tarihleri ilan edebilirler,
3.    Okul öncesi eğitim kurumu olan özel okullar ilköğretim okullarının birinci sınıf kontenjanlarını bağımsız anaokullarından gelecek  öğrencilere de hak tanıyacak şekilde ayarlarlar.

 

E.    ILAN, REKLAM, TANITIM

1.    Özel okullar tanıtım amaçlı reklam ve duyurularında sadece kendi olumlu yönlerini  kullanırlar.  Bu tip reklam ya da duyurularda diğer kurumlarla kıyaslama yapmazlar.  Eğitim  ve  öğretimin  genel  felsefesine aykırı düşecek ve özel okulculuğun imajına zarar  verecek  şekilde  tanıtım  yapılamaz.  Reklam  ve tanıtımlarda  kamuya   açık   bilgiler   kısmi   olarak   alınarak   veya   çarpıtılarak   kullanılamaz.   Özel   okullar kurumlarında var olmayan olanak veya hizmetleri var gibi göstererek kamuoyunu ve velilerini aldatmazlar, yerine getiremeyec ek leri vaatlerde bulunmazlar.
2.    Resmi ilan duyurular kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılır. Bu tip ilanlarda sunulan bilgiler gayet açık ve tam olarak anlaşılabilir biçimde sunulmalıdır.
3.    Özel okullar reklam, ilan,afiş ve duyurularını yaparken bir diğer kurumu rahatsız etmemeye v eve centilmenlik sınırlarını aşmamaya dikkat ederler.Kurumlar bir başka birkuruumun ilan,reklam ya da duyurusunu engelleyecek ya da bu tanıtıma zarar verecek davranışlarda bulunmazlar.

 

UYGULAMA

Birliğin üyeleri Yönetim Kurulu’nca oluşturulan, komisyontarafından saptanan ve yukarıda belirtilen “Özel Okullar İlkeleri”ne uymayı taahhüt ederler.(Tüzüğün ilgili maddesi)
Bu ilk ever kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, diğer üyeler doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur.
Yönetim Kurulu bu başvuruları uygun gördüğü taktirde, Haysiyet Divanı’na sevk eder.
Haysiyet  Divanı, Sevk edilen üye ile ilgili tüm incelemeleri yapar, gerek görürse tarafları dinler ve tüzüğün ilgili maddesine göre karara varır.(Üyeliğin Sona Ermesi ve Üyeliğin Askıya Alınması)